Băng thông là gì? Lưu lượng thông tin là gì? Không gian Rack là gì?
- Băng thông là độ rộng đường truyền kết nối, được tính với đơn vị như mbps (mega bits per second)...
- Lưu lượng thông tin chỉ về dung lượng các gói tin được truyền đi trên 1 đường truyền, được tính theo đơn vị MB, GB...
- Không gian rack được tính bằng đơn vị (U): 1U = 1,75 inch = 1,75 x 2,54 cm (1 inch = 2,54cm), là đơn vị mà các nhà sản xuất qui ước dùng để đo chiều cao của thiết bị.