VNNIC hướng dẫn các NĐK thực hiện việc quản lý tên miền đuôi ".gov.vn" va ".name.vn"
Để đảm bảo việc quản lý, cấp phát các tên miền đuôi ".gov.vn" và ".name.vn" đúng đối tượng và sử dụng hiệu quả; Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thông báo, hướng dẫn các Nhà đăng ký (NĐK) thực hiện theo các nội dung
Click vào đây để download
Vì sự nghiệp giáo dục
Kiểm tra tên miền
www.
Đăng ký tên miền Việt Nam chỉ với 350.000 VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn 1
Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 3
Tư vấn 3
Kỹ thuật 2
Kỹ thuật 4
Tư vấn 4